Com ho fem

Que fem?

1- Campanyes de sensibilització per que cap nen es quedi sense familia.

2- Donar eines a tots els adults implicats en l’educació en valors de nens, nenes i adolescents amb l’objectiu de millorar els vincles intergeneracionals mitjantçant del foment del respecte i la resolució de conflictes.

Com ho fem?

1- Afavorint el coneixement conscient de com funciona la societat que ens envolta, per contribuir a la seva transformació i eradicar les desigualtats per qualsevol causa.
2- Millorant la comunicació i el diàleg intergeneracional entre els membres de la família i els diferents agens educatius i socials per ser més feliços.

3- Fent formació i creant materials socio-educatius que donen visibilitat a tots els tipus de persones i de famílies per reflexionar i crear debat sobre temes de gran importància com són: la diversitat familiar i cultural, l’equitat de gènere, divorci responsable, la migració, la interculturalitat, la discapacitat, diversitat afectivo-sexual, la cura del medi ambient, l’educació emocional, prevenció de bullying i consum de drogues.